Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice

Předmět: Kompletní provedení prací na protihlukových stěnách podél železniční trati. Zemní práce, doprava, vrtání pilot, vrtání mikropilot, betonářské práce (základy, patky, atd.), montáž protihlukových výplní a sloupů, terénní úpravy.

Místo realizace: Havlíčkův Brod a okolí

Zadavatel: STRABAG Rail a.s.

MONDI Štětí – EcoFlex – stavební práce – chladící věže pro turbínu

Předmět: Provedení vybraných přípravných prací, zemních prací a demolic. Příprava základové spáry vč. podsypu ze štěrkodrti.

Místo realizace: Štětí, areál MONDI Štětí a.s.

Zadavatel: METROSTAV a.s.

MONDI Štětí – EcoFlex – stavební práce – Rozvodny R209 a R2010 a trafostanice

Předmět: Provedení zemních prací (výkopy jam, patek, pasů, jímek, hutněné zásypy recyklátem, dodávky kameniva). Bourací práce a demolice.

Místo realizace: Štětí, areál MONDI Štětí a.s.

Zadavatel: METROSTAV a.s.

Výstavba KDC pro skupinu ČEZ – „výstavba budovy

Předmět: Kompletní provedení zemních a bouracích prací, včetně drcení vybouraných betonů. Provedení zpětných stěrkových zásypů a podsypů opěrných konstrukcí. Provedení zemních prací pro inženýrské sítě. Kompletní provedení zpevněných ploch (betonové dlažby, asfaltové komunikace, atd.). Provedení finálních terénních úprav.

Místo realizace: Elektrárna Tušimice

Zadavatel: METROSTAV a.s.

Lovosice – Průmyslová zóna II.

Předmět: Kompletní provedení skrývky ornice na pozemcích určených k výstavbě nových hal. Kompletní provedení naložení a odvozu ornice na pozemky určené k revitalizaci a následně její rozhrnutí dle požadavků majitelů pozemků. Částečné provedení rozprostření ornice v rámci stavby (hrubé terénní úpravy).

Místo realizace: Lovosice – průmyslová zóna

Zadavatel: STRABAG a.s.

MONDI Štětí – R209 – 110kV – Výkop

Předmět: Svahovaný výkop o délce 430 bm, podkladní beton, dodávka a montáž prefabrikovaných kabelovodů, podsyp a následný obsyp kabelů pískocementovou stabilizací. Zakrytí prefabrikovanými poklopy a zpětný hutněný zásyp vákopu. V trase výkopu byl proveden překop komunikace, osazení chrániček vč.obetonování a uvedení komunikace do původního stavu dle zadání Objednatele.

Místo realizace: areál Mondi Štětí a.s.

Zadavatel: Mondi Štětí a.s.

Štětí EcoFlex – stavební práce – dřevosklad

Předmět: Hloubení jam a základových patek, naložení a odvoz zeminy, dodávky zásypového materiálu vč. rozprostření a hutnění, demolice betonových a železobetonových konstrukcí s následným odvozem vybouraného materiálu

Místo realizace: areál Mondi Štětí a.s.

Zadavatel: METROSTAV a.s.

Labe, Litoměřice, doplnění záhozu, ř. km 792,04 – 792,18

Předmět: Předmětem prací zhotovitele byla realizace opravné akce, spočívající v doplnění záhozových patek podél osobního přístaviště v Litoměřicích na Lodním náměstí, v ř.km 792,04 – 792,18. Účelem opravy byla stabilizace břehů koryta Labe v dané lokalitě.

Místo realizace: Litoměřice

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Štěrboholská spojka – PHS Dolní Počernice

Předmět: Vrtání velkoprofilových pilot pro založení PHS vč. likvidace výkopku z pilot. Betonáž pilot.

Místo realizace: Praha, štěrboholská spojka

Zadavatel: SMP CZ, a.s.

Likvidace Jáma ANNA ev. č. 78

Předmět: Kompletní realizace zakázky. Zemní práce, zhotovení ohlubňového povalu, zhotovení zábradlí, finální terénní úpravy.

Místo realizace: Jezero Milada u obce Chabařovice

Zadavatel: GKR zakládání s.r.o.

Protihluková opatření Velké Žernoseky 413,670-414,500; 1.etapa km 413,670-414,020

Předmět: Kompletní provedení prací. Zemní práce, vrtné práce, betonáže, kompletní montáž protihlukové stěny, úprava přilehlé komunikace.

Místo realizace: Velké Žernoseky

Zadavatel: STRABAG Rail a.s.

S11/17 Přeložka potrubního mostu 48 a přípravné výkopové práce – Synthos Kralupy

Předmět: Výkopové a bourací práce, nakládání a odvoz zeminy.

Místo realizace: Kralupy nad Vltavou, areál SYNTHOS

Zadavatel: Raeder&Falge spol. s r. o.

I/18 Vranovice most ev. č. 18-001

Předmět: Zemní a demoliční práce. Zpetné hutněné zásypy. Frézování komunikace.

Místo realizace: Vranovice u Příbramy

Zadavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Infrastruktura pro RD – Obříství – Vodovod

Předmět: Zemní práce (výkopy, obsypy, zásypy a likvidace přebytku hmot). Vodovodní řád vč. přípojek.

Místo realizace: Obříství u Mělníka

Zadavatel: BALMAR-STAVBY s.r.o.

Provedení ploch u přístavního mola “Viking”

Předmět: Demolice stávajících objektů, úprava ploch a komunikace.

Místo realizace: Mělník

Zadavatel: Projekty a stavby – CL, spol. s.r.o.

Oprava zpevněných ploch a odvodnění v lokalitě Mělník – Rybáře

Předmět: Zemní práce, zpevněné plochy a jejich odvodnění.

Místo realizace: Mělník

Zadavatel: České přístavy a.s.

Prodloužení stoky řádu pro tři rodinné domky Mnetěš

Předmět: Zemní práce, kanalizace, vodovod

Místo realizace: Mnetěš

Zadavatel: Obec Mnetěš

Vltava ř.km 27,38-37,08 – nánosy a oprava opevnění (cyklotrasa)

Předmět: Zemní práce, kamenný zához, dlažba z kamene na sucho, opěrná zeď z kamene.

Místo realizace: Řež, Máslovice

Zadavatel: Zakládání staveb a.s.

Infrastruktura pro RD – Obříství

Předmět: Zemní práce, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, kontejnerová stání povrchová a polozapouštěná.

Místo realizace: Obříství u Mělníka

Zadavatel: BALMAR-STAVBY s.r.o.

Infrastruktura pro RD – Obříství – Kanalizace

Předmět: Zemní práce (výkopy, obsypy, zásypy a likvidace přebytku hmot). Kanalizační řád vč. přípojek.

Místo realizace: Obříství u Mělníka

Zadavatel: BALMAR-STAVBY s.r.o.

Rekonstrukce chodníků při silnici I/9 v Liběchově

Předmět: Vybourání stávajících konstrukcí chodníku s odvozem na skládku, zemní práce, patky pro veřejné osvětlení, skladba pod zámkovou dlažbu, osazení obrubníků a pokládka zámkové dlažby. Rozsah prací – 450 bm.

Místo realizace: Liběchov, ul. Rumburská

Zadavatel: Město Liběchov

Oprava areálu Topůlky

Předmět: Demolice stávajících objektů, úprava ploch a komunikace.

Místo realizace: Mělník

Zadavatel: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

Prohrábka dna v břehové linii řeky Labe v rámci realizace díla “Labe, Mělník, protipovodňová ochrana”

Předmět: Prohrábka a vytěžení 19150 m3 sedimentů z koryta řeky Labe (z lodě a ze břehu), odstranění konstrukcí a balvanů v korytě pod vodou bránící beranění, úprava geometrie koryta, provedení úpravy vytěženého dna řeky pod vodou dozerem, vč. napojení na rostlý břeh na začátku a na konci úseku.

Místo realizace: přístav Mělník

Zadavatel: AZ SANACE a.s.

I/ 37 Kolín obchvat

Předmět: Zemní práce, asfaltová komunikace vč. ložné vrstvy.

Místo realizace: I/ 37 Kolín obchvat

Zadavatel: M-SILNICE a.s.

Optimalizace trati Beroun – Zbiroh

Předmět: Piloty pro protihlukovou stěnu – SO 20-34-04, část C+D

Místo realizace: Zdice – Hořovice, Hořovice – Zdice

Zadavatel: Viamont DSP a.s.