Reference

Rok 2015

Název akce: „Labe, oprava opevnění, ř.km 835,60-837,25“
Doba výstavby:
9/2015-12/2015
Objednatel:
AQUASYS spol. s r.o.
Popis zakázky:
První částí stavby byla oprava břehového opevnění porušeného povodní. Jednalo se o  lokální opravy s výměnou či doplněním kamene pokládaného na sucho a následným zapískováním spár. Zároveň byl doplněn kamenný zához, místy s asistencí potápěčů pro správné umístění kamenů. Druhou částí stavby byla oprava kamenné zdi. Jednalo se o výměnu uvolněných kamenů, vyplnění kaveren a vyspárování na návodní straně. Na rubové straně zdi byla odstraněna stávající porušená omítka, následně byly v celé délce přikotveny pomocí výztuže KARI sítě a poté zabetonováním vznikla přibetonávka kamenné zdi, která má chránit kamennou zeď před porušením. Při pracích byl kladen důraz na dodržení dilatačních spár.
fotofoto

Název akce: „Intermodální terminál Mělník, parkovací plochy se zpevněným povrchem“
Doba výstavby:
7/2015-10/2015
Objednatel:
České přístavy a.s.
Popis zakázky:
Předmětem akce bylo vybudování parkoviště pro kamionovou dopravu o rozloze cca 5000 m2. Zásypový materiál, který byl dodáván investorem na lodích, byl naší technikou vyložen a převezen na místo stavby. Navezený materiál byl rozhrnován a hutněn na požadovanou míru zhutnění, za pravidelných kontrol specializovanou firmou. Součástí bylo vybudování dešťové kanalizace vč. osazení odlučovače ropných látek. Aktivní vrstva zemního tělesa byla provedena z kameniva stmeleného cementem a následně hutněna. Pojížděnou vrstvu tvoří zámková dlažba, pro kterou jsme využili strojní pokládku. Následně bylo provedeno oplocení parkoviště a sadové úpravy.
fotofotofoto

Název akce: „Vltava ř.km 27,38 – 37,08 – nánosy a oprava opevnění (Cyklotrasa)
Doba výstavby:
4/2015-6/2015
Objednatel:
Zakládání staveb, a.s.
Popis zakázky:
Zakázka zahrnovala práce na dvou stavebních objektech.
Na prvním stavebním objektu bylo odstraněno původní porušené kamenné opevnění, vytvořeno nové podloží a z kamene pokládaného na sucho jsme vytvořili nové opevnění břehu. Zároveň byl za pomoci překladače Sennebogen z lodi doplněn kamenný zához u paty opevnění. Druhý objekt vyžadoval vybourání torza opěrné zdi a odtěžení zeminy. Vzhledem ke ztíženému přístupu, kdy nebylo možné dopravit techniku na místo stavby, byla celá akce realizovaná z lodi. Po odtěžení zeminy byl vytvořen kamenný zához a postavena kamenná opěrná zeď s následným vyspárováním a úpravou terénu.
fotofotofoto

 

 

Rok 2014

Název akce: „Prodloužení kanalizace a vodovodu v obci Mnetěš“
Doba výstavby:
11/2014-12/2014
Objednatel:  Obec Mnetěš
Popis zakázky: Předmětem zakázky byly zemní práce pro vybudování 165 m kanalizace a vodovodu vč. dodávky a montáže prefabrikovaných kanalizačních šachet a plastového potrubí. Vodovodní potrubí bylo pokládáno vč. veškerých armatur pro přípojky k rodinným domům. Vzhledem ke ztíženým přístupovým podmínkám bylo nutné provádět výkopy a pokládku dílčím způsobem, vždy po úsecích mezi jednotlivými šachtami.

fotoFotoFotoNázev akce: „VD Miřejovice – rekonstrukce dna plavební komory“
Doba výstavby
: 10/2014
Objednatel: METROSTAV a.s.
Popis zakázky: Práce na rekonstrukci dna probíhaly po vypuštění plavební komory a to v 8 metrové hloubce, do které byla pomocí jeřábu umístěna technika pro rozebrání stávajícího zpevněného dna o ploše cca 1500 m2. Vybouraný materiál byl ze dna komory pomocí jeřábu dopravován na loď.

FotoFotoFoto


Název akce: „Okna – komunikace, polní cesty“
Doba výstavby:
11/2014
Objednatel: Šnajdr stavby Mělník s.r.o.
Popis zakázky: Zemní práce pro výstavbu asfaltové komunikace zahrnovaly odkopávky vč. nakládání a odvozu výkopku, hutnění provápněné zeminy, dopravu a uložení kameniva v několika vrstvách o různých frakcích vč.zhutnění.
Níže uvedená fotografie, zachycující komunikaci, je pořízena s odstupem 1,5 roku od realizace.
FotoFotofoto

  

Rok 2013

Název akce: Oprava ploch areálu Topůlky
Doba výstavby:
06-2013 / 09-2013
Objednatel: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.,
Popis zakázky: Zemní práce pro výstavbu komunikace a ploch zahrnovaly odkopávky vč. nakládání a odvozu výkopku, hutnění, dopravu a uložení kameniva v několika vrstvách o různých frakcích vč. zhutnění pláně a pokládku finálních živičných povrchů.


Název akce:
Provedení zpevněné plochy a komunikace u přístavního mola „Viking
Doba výstavby:
08-2013 / 09-2013
Objednatel: Projekty a stavby – CL, spol. s.r.o.
Popis zakázky: Zemní práce pro výstavbu asfaltové komunikace zahrnovaly odkopávky vč. nakládání a odvozu výkopku, hutnění provápněné zeminy, dopravu a uložení kameniva v několika vrstvách o různých frakcích vč. zhutnění a finálních povrchů.

 

Stavby dopravních cest a.s.

Stavby dopravních cest a.s.
Špindlerova 974, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 831 898 / mobil: +420 602 229 972
e-mail: info@sdcas.cz / web: www.stavbydopravnichcest.cz